[1]
Rezania, K. 2022. Did the Āẕar Kaivānīs Know Zoroastrian Middle Persian Sources?. Entangled Religions. 13, 5 (Aug. 2022). DOI:https://doi.org/10.46586/er.11.2020.8895.